Drawings for the group exhibition in Bethlehem 2017

 

Where did he get the inspiration that lead to the making of these drawings?

The works are a result of a visit of Gaza. A shattering experience of injustice, an inhumane degrading of the Palestinian people, one large prison, scandalously ignored by the world. The question arose why these images of injustice didn't reach the world.

 

The Palestinian's inability to show what is going on.

The answer was found with the French philosopher Jean Baudrillard who in his book SIMULACRA and SIMULATION, describes this ' distorted copy of reality'. In this case the image of Palestine Israel has created and presented to the world : simulacrum, the repeated perversion of reality that is stronger than actual reality. Baudrillard uses a fable by Jorge Luis Borges to explain this concept. The real can be created out of a representation, the uncopied reality has merged into a reality of mimicries and it claims that this is what the world sees by means of carefully orchestrated Israeli state media.

 

The power of the Israeli to impose on the world a mimicked reality as if it were truthful reality.

The reality of Israel in relation to the reality of the Palestinian territories: again an unequal battle, now in images. No longer people try to find a truthful reality or listen to Palestinians.

For how he experienced the situation in Gaza, Vreeswijk found a symbol in a crumpled sheet of paper, a torn map (Borges) of the Gaza area; a worthless piece of land. We see shreds of paper and remains of maps of what used to be a nation.

To explain an image is something artists will only grudgingly do as intentions have already been converted into visual imagery. A subsequent translation into words can result in something trite and final as words will never be able to give an exact explanation of the image and also because the beholder would be denied the right to create his own interpretation.

 

The artworks, pencil on paper, measure 180x120 cm and 120x180cm.

Jean Baudrillard: Simulacra and Simulation, 1981.

Jorge Luis Borges: 'On Exactitude in Science' ('Del rigor en la Ciencia'), 1946. 

 

View the artworks

 

the palestine project

 

Tekeningen voor de groepstentoonstelling in Bethlehem 2017

 

Waar komt de inspiratie vandaan die hebben geleid tot het maken van deze tekeningen?

De werken zijn ontstaan naar aanleiding van een bezoek aan Gaza. Een verpletterende ervaring van onrecht, een verontmenselijking van het Palestijnse volk, één grote gevangenis, schandelijk genegeerd door de wereld. De vraag rees waarom komen deze beelden van dit onrecht niet tot de wereld.

 

De onmacht van de Palestijnen om de werkelijkheid te laten zien.

Het antwoord vond hij bij de Franse filosoof Jean Baudrillard die de ‘valse kopie van de werkelijkheid’ beschrijft in zijn boek ‘SIMULACRA and SIMULATION’. In dit geval het beeld dat de wereld wordt voorgeschoteld, is het beeld dat Israël heeft gecreëerd: simulacrum, het voortdurend herhaalde gecreëerde beeld is sterker dan de werkelijkheid. Baudrillard voert een fabel, ‘Over de ijzeren gestrengheid van de wetenschap’, van de schrijver Jorge Luis Borges op om zijn begrip duidelijk te maken. De niet nagebootste werkelijkheid is opgegaan in een werkelijkheid van nabootsingen, en dit is wat de wereld ziet door de strak geregisseerde beelden van de Israëlische staatsmedia.

 

De macht van de Israëli om de nagebootste werkelijkheid aan de wereld op te dringen als de werkelijkheid.

De werkelijkheid van Israël ten opzichte van de werkelijkheid van de Palestijnse gebieden: nogmaals een ongelijke strijd nu in beelden.  Naar de echte werkelijkheid wordt niet meer gezocht en naar de Palestijn als mens luistert niemand meer.

Het symbool in de tekeningen, zijn symbool, voor Gaza, zoals hij de situatie ervoer, is een verfrommeld papierflard, een gescheurde plattegrond (Borges) van het gebied van Gaza; een waardeloos stuk land. We zien papierflarden en kaartresten van wat ooit eens een land was.

Een beeld verklaren, dit is iets wat kunstenaars niet graag doen. De gedachten zijn immers al omgezet in een beeldtaal. Een volgende vertaling/omzetting in woorden wordt vaak banaal en definitief, omdat woorden het beeld nooit één op één zullen kunnen beschrijven en omdat de kijker zijn recht op interpretatie wordt ontnomen.

 

De tekeningen zijn op ware grootte 1.80 cm x 1.20 cm en 1.20 cm x 1.80 cm, potlood op papier.

Jean Baudrillard,‘SIMULACRA and SIMULATION’, 1981.

Jorge Luis Borges, ‘Over de ijzeren gestrengheid van de wetenschap’. ('Del rigor en la Ciencia'), 1946.

 

Bekijk artwork